Algemene Voorwaarden thuisbijkaat.nl

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:
Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Levering
Artikel 3 - Retourneren
Artikel 4 - Betalen en Verzenden
Artikel 5 - Garanties
Artikel 6 - Overeenkomst
Artikel 7 - Privacy
Artikel 8 - Communicatie
Artikel 9 - Overmacht
Artikel 10 - Klachten
Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

Artikel 1 Algemeen
1.1 Thuis bij Kaat is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64966704 en is gevestigd te Zutphen. Het vestigingsadres is Nieuwstad 23, 7201 NK Zutphen. Het BTW nummer is NL002010111B59, IBAN nummer NL11KNAB0256595844.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Thuis bij Kaat zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Thuis bij Kaat behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Verzending zal plaatsvinden tussen 1 en 7 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de verzending tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Thuis bij Kaat ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Thuis bij Kaat te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Thuis bij Kaat te melden. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Thuis bij Kaat het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.
2.3 Indien Thuis bij Kaat gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de verzendtijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens door de Thuis bij Kaat zijn ontvangen.
2.4 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het afhaalloket of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
2.5 Indien de koper een levering weigert, kan Thuis bij Kaat de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Thuis bij Kaat in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.
2.6 Indien de levering een week na verzending nog niet ontvangen is door de klant, zal de klant direct contact opnemen met Thuis bij Kaat zodat het pakket getraceerd kan worden.


Artikel 3 Retourneren
3.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Thuis bij Kaat te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
3.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na melding aan Thuis bij Kaat per mail (hallo@thuisbijkaat.nl), terug te sturen naar een door Thuis bij Kaat vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3.3 Thuis bij Kaat vergoed de van de klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de retournering.
Thuis bij Kaat behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Thuis bij Kaat of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
3.4 Artikel 3.1 is niet van toepassing op:
• Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper
• Duidelijk persoonlijk van aard zijn
• Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals de vloeibare producten van Humdakin en de wenskaarten van Mevrouw Emmer, Ik pak je in en Klein Liefs en Flensted mobielen die uit de verpakking zijn gehaald.
3.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Thuis bij Kaat schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Thuis bij Kaat de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Thuis bij Kaat heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
3.6 Indien gebruik gemaakt wordt van de service gratis verzending en de totale bestelling vervolgens na het retourneren van één of meerdere artikelen onder het minimaal gestelde bedrag uitkomt, zullen alsnog de verzendkosten verrekend worden.

Artikel 4 Betalen en verzenden
4.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.4 De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: IDeal, Bancontact, Sofort Banking, Achteraf betalen via Klarna of via een cadeaubon van Thuis bij Kaat. Tevens kan een online bestelling in de winkel afgehaald worden en daar ter plekke betaald worden. Bij betaling via Sofort, wacht ik met verzending van de bestelling tot de bevestiging van betaling daadwerkelijk binnen is. Dit duurt gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen, maar dit kan oplopen tot 14 werkdagen.
4.5 In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de consument (woonachtig in Nederland, Duitsland en België) tevens achteraf betalen aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
Meer informatie over Achteraf betalen via Klarna vindt u in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.
4.6 De consument kan ook via overschrijving (vooraf) betalen. Als de consument voor overschrijving kiest, dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan Thuis bij Kaat over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.
4.7 Een cadeaubon kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe cadeaubon. Het restant van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. Het restant bedrag van een cadeaubon blijft open staan voor een volgende aankoop.
4.8 Een eventuele kortingscode dient tijdens het bestelproces ingevoerd te worden. Na het afronden van de bestelling kan er niet met terugwerkende kracht gebruik gemaakt worden van de kortingscode.
4.9 Voor verzending binnen Nederland brengt Thuis bij Kaat afhankelijk van het formaat en gewicht € 4,95-7,95 verzendkosten in rekening. Verzending van bestellingen vanaf € 100,- is gratis (in Nederland).
4.10 Voor verzending naar België en Duitsland bedragen de verzendkosten € 8,50-13,00. Gratis verzending van bestellingen vanaf € 150,00.
4.11 Alle bestellingen worden verzonden via de Fietskoeriers en waar de Fietskoeriers niet kunnen komen, zal gebruik gemaakt worden van de diensten van DHL, de klant zal via de Fietskoeriers een bericht ontvangen wanneer het pakket verwacht kan worden. Grotere pakketten zullen verzonden worden via PostNL. Pakketten naar België en Duitsland zullen verstuurd worden met PostNL, de Fietskoeriers en DPD.
4.12 Indien de klant niet thuis is voor de aflevering, zullen pakketjes bij de dichtstbijzijnde DHL punt afgeleverd worden. Het pakket moet binnen 7 dagen opgehaald worden. Hierna zal het pakket geretourneerd worden naar Thuis bij Kaat. De kosten voor opnieuw zenden en voor de oorspronkelijke zending worden niet vergoed en zijn voor kosten van de klant.
4.13 Thuis bij Kaat is niet verantwoordelijk indien de klant een foutief adres opgegeven heeft bij de bestelling en het pakket niet afgeleverd kan worden. De kosten voor het opnieuw opsturen van de bestelling zijn voor de klant.

Artikel 5 Garanties
5.1 De door Thuis bij Kaat te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Thuis bij Kaat geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
5.2 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan Thuis bij Kaat gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
5.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Thuis bij Kaat de keus om het desbetreffende product te vervangen, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
5.4 Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
5.6 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
5.7 Thuis bij Kaat is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken welke ontstaan door of voortvloeiende uit onjuiste montage of gebruik van producten.

Artikel 6 Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen Thuis bij Kaat en een consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Thuis bij Kaat op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Thuis bij Kaat behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 7 Privacy
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Thuis bij Kaat, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Thuis bij Kaat. Thuis bij Kaat houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden.
7.2 Thuis bij Kaat respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Artikel 8 Communicatie
8.1 Thuis bij Kaat is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Thuis bij Kaat, dan wel tussen Thuis bij Kaat en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Thuis bij Kaat.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Thuis bij Kaat is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Thuis bij Kaat, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Thuis bij Kaat behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Thuis bij Kaat gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Thuis bij Kaat is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers en vervoerders.

Artikel 10 Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Thuis bij Kaat serieus in behandeling worden genomen.
10.2 Indien een item beschadigd of defect bij ontvangst zijn, zal de klant dit binnen 7 dagen kenbaar maken aan Thuis bij Kaat via hallo@thuisbijkaat.nl, inclusief een foto van de beschadiging.
10.3 Thuis bij Kaat zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Thuis bij Kaat zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Thuis bij Kaat geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 Thuis bij Kaat garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Thuis bij Kaat geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Thuis bij Kaat is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Thuis bij Kaat en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Thuis bij Kaat | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel